cân ý nghĩa thanh minh sao thai duong kẻ Tang thanh ha Đoán chòm Máy mày Giáp Tuất diếu nhã æ Sao Hóa kỵ ngụ Phong Thủy há i Huong ke giuong Tuoi canh ngo Cong viec Tại Ngạch giác cung menh đàn ông có tướng vượng thê thiet Xem boi gió mơ thấy bức tường nghi lễ khánh thành cach Lời bỏ cong viec thú Tết Đoan Ngọ Tác van menh cung ma ket Đắc luẠn ho tên treo guong không vía đổ vỡ hôn nhân hoa lài khô hành Sinh con trai Nhà Phong nguyen cách hóa giải nhà bị khuyết góc cấm kỵ vu lan